Bộ tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Bộ tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19

Bộ Y tế vừa ban hành “Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19”, nhằm góp phần nâng cao công tác an toàn tiêm chủng vaccine COVID-19 trên phạm vi toàn quốc.

Ảnh minh họa
“Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19” áp dụng cho toàn bộ các cơ sở thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; góp phần bảo đảm công tác an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.

Bộ tiêu chí nhằm cung cấp công cụ cho các cơ sở tiêm chủng tự kiểm tra, đánh giá, rà soát, khắc phục các nguy cơ chưa an toàn. Cung cấp công cụ cho các cơ quan quản lý lập danh sách, kiểm tra, đánh giá, giám sát các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn và theo dõi tình hình triển khai chiến dịch tiêm chủng.

Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng gồm 3 phần: Phần A thông tin hành chính, phần B kết quả thực hiện tiêm chủng và phần C các tiêu chí đánh giá, bao gồm 9 tiêu chí. Các tiêu chí này đưa ra các yêu cầu cần chuẩn bị trước khi tiêm chủng, trong khi thực hiện tiêm chủng và theo dõi sau khi tiêm chủng.

Bộ Y tế cho biết, để công tác đánh giá được triển khai thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu của chiến dịch có quy mô lớn và rộng khắp nên 9 tiêu chí này chỉ lựa chọn những nội dung mang tính cốt lõi mà cơ sở tiêm chủng cần thực hiện để bảo đảm công tác an toàn (không đề cập toàn bộ các nội dung liên quan đến tiêm chủng).

Cụ thể, 9 tiêu chí gồm: Tiêu chí 1- Cơ sở hạ tầng, điểm tối đa 5(*); Tiêu chí 2- Phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ tiêm chủng, điểm tối đa 13; Tiêu chí 3- Ghi chép thông tin, điểm tối đa 7; Tiêu chí 4- Đào tạo, tập huấn người thực hiện tiêm, điểm tối đa 5 (*); Tiêu chí 5- Kiến thức và thực hành khám sàng lọc tiêm chủng, điểm tối đa 5 (*); Tiêu chí 6- Thực hiện sàng lọc trước tiêm chủng và phân loại, phân cấp tiêm đúng đối tượng, điểm tối đa 3 (*); Tiêu chí 7- Phương tiện cấp cứu cơ bản, điểm tối đa 6 (*); Tiêu chí 8- Sẵn sàng cấp cứu người bệnh, điểm tối đa 5 (*); Tiêu chí 9- Theo dõi sau tiêm chủng, điểm tối đa 3 (*). Tổng điểm 9 tiêu chí là 52 điểm.

Bộ Y tế nêu rõ, cơ sở tiêm chủng được xếp loại an toàn nếu toàn bộ các tiêu chí hoặc tiểu mục có dấu * đều đạt (tổng điểm từ 45 trở lên).

Theo Tuệ Văn/baochinhphu.vn

Print Friendly, PDF & Email